ปฎิทิน
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
(เข้าชม 711 ครั้ง)

                       โรงเรียนบ้านเหมืองไทร  

                          ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ตำบลท่าแร้งออก  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี76110 
                                                  ปัจจุบัน  มีบุคคลากร  จำนวน  9  คน   ดังนี้
1. นายวัลลภ  หล้าแหล่ง     คศ.3 รับผิดชอบ บริหารโรงเรียน  
2. นางเรวดี  หงส์ทอง          คศ.3 รับผิดชอบ งานวิชาการ  
3. นางกณิการ์  โพธิ์สวัสดิ์   คศ.3 รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป  
4. นายประภาส ชำนิศาสตร์  คศ.2 รับผิดชอบ งานงบประมาณ  
5. นายจำรัส  พูลนิล              คศ.3 รับผิดชอบ บุคลากร  
6. นางสาวอรทัย  คเชนทร   คศ.3 รับผิดชอบ อาหารกลางวัน  
7.  นางพิมพ์ชนก  อุปชัย       คศ.2 รับผิดชอบ การเงิน/บัญชี  
8.  นางศิริรัตน์  ผ่องแผ้ว        คศ.2 รับผิดชอบ ธุรการ  
9. นางพรรนี  เพลาวรรณ์      คศ.1 รับผิดชอบ อนามัยโรงเรียน  

 ผู้บริหารสถานศึกษา
นายวัลลภ  หล้าแหล่ง
นายวัลลภ  หล้าแหล่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองไทร