ปฎิทิน
July 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
AdsOne.com
(เข้าชม 248 ครั้ง)
devil  วิสัยทัศน์  devil

หกดฟหกดฟหกด ฟฟฟหดฟหกด

หดฟหกดฟหกดฟ

devil  เป้าหมาย  devil

1.  ดฟหกดหกดหกดฟหดฟหกดฟหกด

2.  หดฟหกดฟหกดฟหกดฟห

3.  ฟหดฟหกดฟหก

devil  พันธกิจ  devil

1.  ฟหกดฟหดฟห

2. ฟหดฟหกดฟหก

3. ฟหดฟหกดฟหก

 ผู้บริหารสถานศึกษา
นายวัลลภ  หล้าแหล่ง
นายวัลลภ  หล้าแหล่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองไทร